Algemene voorwaarden exxtra

Trixxo Thuispartner

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 • Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat gemaakt wordt van het elektronisch platform inzake deeleconomie (hierna “het Platform”) toegankelijk via de website trixxo.staging.wpengine.com, eigendom van en beheerd door Trixxo Exxtra NV, met maatschappelijke zetel te Groenstraat 6, 3730 Hoeselt, ondernemingsnummer 0807.261.417 (hierna “Trixxo”).

1.2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Trixxo en de Klusser.
Er kan enkel uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Door de toegang tot of het gebruik van het Platform, op welke manier dan ook, bevestigt de Klusser de huidige algemene voorwaarden, inclusief de polisvoorwaarden, te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee.

Artikel 2 • Betalingen

2.1. “Account”: Geheel van informatie dat door een Gebruiker wordt verstrekt en/of geüpload op het Platform of dat op het Platform wordt opgeslagen ten gevolge van het gebruik ervan (o.a. historieken, betalingsinformatie, …). De loutere aanmaak van een Account op het Platform is gratis.

2.2. “Gebruiker”: Een natuurlijke persoon die zich als Opdrachtgever of Klusser op het Platform geregistreerd heeft.

2.3. “Opdrachtgever”: Gebruiker die opdrachten op het Platform plaatst of diensten door Klussers op het Platform aangeboden afneemt.

2.4. “Klusser”: Gebruiker die opdrachten op het Platform geplaatst aanneemt of diensten op het Platform aanbiedt.

2.5. “Platform”: Online platform zoals bedoeld in de Programmawet van 1 juli 2016 waarvan Gebruikers gebruik maken voor het plaatsen van opdrachten en/of het aanbieden van diensten.

2.6. “Werkuur”: Elke zestig (60) minuten die door de Klusser werden gepresteerd voor het leveren van Diensten aan de Opdrachtgever.

2.7. “Uurtarief”: De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen per gepresteerd Werkuur door de Klusser. Dit tarief wordt voorgesteld door de Klusser. De aanvaarding van dar Uurtarief door de Opdrachtgever brengt een overeenkomst tussen de Klusser en de Opdrachtgever tot stand.

2.8. “Servicekost”: Vergoeding die Trixxo aanrekent aan de Opdrachtgever voor haar tussenkomst inzake het in contact brengen van Opdrachtgever en Klusser. Het gaat om een vergoeding per uur dat gepresteerd wordt door de Klusser. De Servicekost is gelijk aan 10 % van het Uurtarief, met een minimum van 1,00 EUR/u (excl. btw). Deze kost kan eenzijdig aangepast worden door Trixxo.

2.9. “Administratiekost”: Bijkomende Kost die wordt aangerekend aan de Gebruiker die opteert voor niet-digitale facturatie/communicatie. Deze kost is gelijk aan 1,00 EUR (excl. btw) per brief.

Artikel 3 • Het Platform

3.1. DOEL

Het Platform strekt ertoe een ontmoetingsplaats te creëren voor Opdrachtgevers die op zoek zijn naar Klussers voor het uitvoeren van allerlei taken (hierna de “Diensten”), o.a.:

 • klein tuinonderhoud;
 • kleine herstellingen en klusjes in en rond het huis;
 • hulp bij administratie;
 • hulp bij ICT-problemen;
 • gezelschap en inslapen bij ouderen;
 • huisdierenoppas;
 • hulp bij koken.

Trixxo staat enkel in voor het in contact brengen van partijen, waarbij een Klusser wordt voorgesteld aan een Opdrachtgever op verzoek van deze laatste. Middels het Platform komt er een overeenkomst tot stand tussen de Klusser en de Opdrachtgever aangaande de te leveren prestaties.

De Klusser mag enkel gebruik maken van het platform voor het verlenen van diensten in de hoedanigheid van particulier die niet handelt in het kader van een beroepswerkzaamheid. De Klusser mag geen diensten aanbieden via het Platform die hij ook aanbiedt in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit. Eventuele schade die Trixxo zou lijden ten gevolge van de niet-naleving van die voorwaarden is ten laste van de Klusser.

3.2. GEBRUIK EN WERKING

3.2.1. Gebruik van het Platform is enkel toegestaan aan natuurlijke personen van minstens 18 jaar die handelingsbekwaam zijn.

3.2.2. De Klusser kan enkel gebruik maken van het Platform na registratie en het aanmaken van een Account.

3.2.3. De Klusser staat zelf in voor de geheimhouding van de logingegevens van zijn Account. Deze gegevens mogen niet met derden worden gedeeld.

3.2.4. Voor zo ver het Platform het toestaat, kan de Klusser de informatie in zijn Account op elk gewenst ogenblik bijwerken, onverminderd haar verplichtingen conform artikel 4.

3.2.5. Gebruikers worden geacht de regelgeving te kennen die van toepassing is op de opdrachten die zij op het Platform plaatsen of via het Platform uitvoeren. In geval van twijfel dienen zij zich hieromtrent te informeren.

Gebruikers zijn verplicht om:

 • de toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten op het Platform en m.b.t. de opdrachten na te leven, in het bijzonder de eventuele toepasselijke fiscale wetgeving;
 • de huidige voorwaarden zoals opgesteld door Trixxo na te leven;
 • zich respectvol te gedragen tegenover andere Gebruikers, zowel op het Platform als tijdens de uitvoering van de opdracht;
 • zich te onthouden van taalgebruik dat als ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren.

Indien Trixxo het nodig acht kan zij informatie die door een Gebruiker geüpload werd zonder enige of voorafgaande kennisgeving verwijderen.

Trixxo heeft terzake als enige de volledige vrijheid van beoordeling.

3.2.6. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat zij als enige verantwoordelijk is voor de gebruikersinformatie en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van deze informatie op het Platform.

3.2.7. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat zij geen gebruikersinformatie zal plaatsen of uploaden op het Platform die:

 • inhoud bevat waarvan het wettelijk niet toegelaten is om deze te bezitten, te publiceren, te posten of te uploaden;
 • wettelijk niet toegelaten zou zijn voor Trixxo om te gebruiken of te bezitten in het kader van de werking het Platform.
3.3 BEPERKING/BEËINDIGING GEBRUIK

3.3.1. Trixxo is steeds gerechtigd de toegang tot het Platform te weigeren aan personen, zonder dat zij hiertoe enige motivering dient te verstrekken.

In dergelijk geval kan Trixxo dan ook op geen enkele manier enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.3.2. Door een account aan te maken en zich in te schrijven op het Platform verklaart de Klusser dat hij is nagegaan of en bevestigt hij dat, hij aanspraak kan maken op de toepassing van het voordelig fiscaal regime van toepassing op natuurlijke personen die diensten verlenen in het kader van de deeleconomie en die onder de toepassing vallen van de wetgeving inzake deeleconomie.

Bovendien verklaart de Klusser door het aanmaken van een account uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het feit dat er, bij de beoordeling van het al dan niet overschrijden van het grensbedrag dat van toepassing is inzake deeleconomie, ook rekening dient te worden gehouden met de inkomsten die de Klusser eventueel zou bekomen uit verenigingswerk en/of uit inkomsten voor occasionele diensten tussen burgers.

Bovendien verklaart de Klusser dat, eens dat maandelijkse en/of jaarlijkse grensbedrag overschreden is, voor die maand of dat jaar geen verder gebruik te maken van het Platform met het oog op het bekomen van opdrachten. De eventuele schade die Trixxo zou lijden ten gevolge van het niet naleven van deze verplichting is integraal verhaalbaar op de Klusser.

3.3.3. Wenst de Klusser het gebruik van het Platform te beëindigen en zijn Account ervan te verwijderen, kan hij dit per e-mail (exxtra@trixxo.be) melden aan Trixxo.

De Account en de persoonlijke informatie van de Klusser zullen door Trixxo binnen een termijn van maximum één (1) maand en in overeenstemming met huidige voorwaarden van het Platform worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens die Trixxo dient te bewaren om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

3.3.4. Indien de Gebruiker, de huidige voorwaarden, andere overeengekomen afspraken of de toepasselijke wetgeving overtreedt, kan Trixxo, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling diens Account tijdelijk buiten werking stellen of verwijderen zonder dat zij hiervoor enige vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

Bovendien behoudt Trixxo zich in dergelijke gevallen het recht voor een gerechtelijke procedure te starten teneinde de vergoeding van de door haar geleden schade te bekomen en/of strafklacht neer te leggen.

Naast hetgeen in deze voorwaarden wordt verboden, mogen onder meer de volgende handelingen niet worden gesteld:

 • het Platform gebruiken om enige vorm van spam, ongevraagde commerciële of niet-commerciële informatie te e-mailen of een ander soortgelijk gedrag;
 • het Platform gebruiken om een virus te verspreiden;
 • het Platform gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • het Platform kopiëren, aanpassen, wijzigen, ter beschikking stellen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op om het even welke wijze.

Trixxo behoudt zich het recht voor om ongepaste of illegale activiteiten te doen staken en te melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met alle overheden en gerechtelijke instanties bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit het vrijgeven van persoonlijke informatie van Gebruikers vereist.

Artikel 4 • Verplichtingen Klusser

4.1. De Klusser bevestigt dat hij uitsluitend correct informatie verschaft bij de aanmaak van zijn Account. Bovendien is de Klusser er toe gehouden zijn Account up-to-date te houden.

4.2. Op zijn profiel moet de Klusser correcte gegevens opgeven, zoals zijn volledige identiteit en zijn actieve contactgegevens.

Ingeval de informatie die de Klusser aan Trixxo verstrekt niet waarachtig is, kan Trixxo de kwaliteit van haar dienstverlening niet optimaliseren.

4.3. De Klusser zal de Werkuren die hij presteert in het kader van een opdracht voor een Opdrachtgever registreren via het Platform.

4.4. De Klusser verklaart nooit rechtstreekse betalingen te zullen aanvaarden van de Opdrachtgever.

4.5. De Klusser zal de gevraagde opdracht(en) enkel uitvoeren indien hij van mening is dit te kunnen doen in veilige omstandigheden.

4.6. Indien de Klusser enige opdracht uitvoert waarbij hij instaat voor vervoer, garandeert de Klusser dat hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om dergelijk occasioneel vervoer te organiseren, o.a. beschikken over een geldig rijbewijs, beschikken over de nodige verzekeringen voor het voertuig e.d.

Ter zake draagt de Klusser als enige de verantwoordelijkheid. Indien Trixxo hieromtrent met enige vordering geconfronteerd zou worden, zal de Klusser Trixxo dan ook integraal vrijwaren en dit op eerste verzoek.

4.7. Indien de Klusser een door hem aanvaarde opdracht wenst te annuleren dient hij dit te doen binnen een termijn van 3 dagen voor de overeengekomen aanvang van deze opdracht.

Hiertoe dient de Klusser deze annulering per e-mail rechtstreeks aan Trixxo en de Opdrachtgever te melden.

Indien de annulering door de Klusser niet tijdig gebeurd is, draagt de Klusser als enige de verantwoordelijkheid. Indien Trixxo hieromtrent met enige vordering geconfronteerd zou worden, zal de Klusser Trixxo dan ook integraal vrijwaren en dit op eerste verzoek.

In geval van betwisting dient de Klusser het bewijs van tijdige mededeling van de annulering aan Trixxo en de Opdrachtgever voor te leggen.

Artikel 5 • Betaling

5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief btw (voor zover er btw verschuldigd is).

Trixxo behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Trixxo kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

5.2. De betaling van de vergoeding(en) aan de Klusser gebeurt op basis van de Werkuren die de Klusser heeft gepresteerd via tussenkomst van het Platform.

De Opdrachtgever beschikt over een termijn van twee werkdagen na de geplande prestatie door de Klusser om Trixxo op de hoogte te brengen van het feit dat de prestatie niet zou hebben plaatsgevonden of dat de prestatie niet het aantal geplande Werkuren bedroeg. Trixxo zal dit in dat geval onderzoeken na overleg met de Klusser en de Opdrachtgever. In dat geval behoudt Trixxo zich het recht voor om de betaling van de vergoeding(en) aan de Klusser op te schorten totdat er duidelijkheid is over het aantal Werkuren.

Uiterlijk 7 kalenderdagen na de via tussenkomst van het Platform geleverde prestaties worden alle door de Klusser gepresteerde Werkuren verzameld en aan de respectievelijke Opdrachtgever(s) gefactureerd, vermeerderd met de Servicekost ten laste van de Opdrachtgever, en desgevallend vermeerderd met de Administratiekost ten laste van de Opdrachtgever.

Vervolgens zullen de aan de Klusser toekomende vergoedingen (Uurtarief vermenigvuldigd met het aantal Werkuren) door Trixxo aan hem worden overgemaakt uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de geleverde prestatie.

5.3. De betaling van de vergoeding(en) door Trixxo zal steeds gebeuren via bankoverschrijving naar het door de Klusser opgegeven rekeningnummer.

5.4. In geval van klachten door de Opdrachtgever(s) m.b.t. de uitvoering van de opdracht(en) door de Klusser, in geval van wanbetaling door de Opdrachtgever en/of in geval van annulering van de opdracht(en) kan Trixxo de betaling opschorten of weigeren.

Artikel 6 • Aansprakelijkheid

6.1. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het volledige risico voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van het Platform, de opdrachten die zij uitvoert of laat uitvoeren en het contact dat zij, op welke manier dan ook, heeft met andere Gebruikers van het Platform integraal bij de Gebruiker zelf berust.

Trixxo kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van het Platform, de in navolging van dit gebruik afgesloten overeenkomsten en/of uitgevoerde opdrachten.

In elk geval en zonder afbreuk toe doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Trixxo jegens iedere Gebruiker beperkt tot 150 euro, voor zover schade, fout en causaal verband zijn bewezen.

6.2. De Klusser erkent uitdrukkelijk dat hij, conform artikel 4.5., alvorens de opdracht aan te vatten, de verantwoordelijkheid heeft na te gaan of hij de opdracht in veilige werkomstandigheden zal kunnen uitvoeren.

Indien Trixxo terzake met enige aansprakelijkheidsvordering zou worden geconfronteerd, zal de mogelijk risico-aanvaarding die door de Klusser is gebeurd in aanmerking genomen worden.

6.3. Zonder afbreuk te doen aan punt 6.1. en 6.2. heeft Trixxo verschillende verzekeringspolissen afgesloten om de Gebruiker te verzekeren tegen de mogelijke risico’s verbonden aan de uitvoering van een opdracht die tot stand is gekomen door tussenkomst van het Platform. De gebruiker die opdrachten uitoefent of laat uitoefenen die niet conform de polisvoorwaarden zijn kunnen geen aanspraak maken op de tussenkomst van de verzekeraar van Trixxo.

6.4. Trixxo biedt bovendien geen garanties m.b.t. de (foutloze) werking van het Platform, doch tracht dit in de mate van het mogelijke wel te faciliteren.

Voorts kan Trixxo geen garanties geven dat het Platform vrij zouden zijn van mogelijks schadeverwekkende elementen of virussen.

Trixxo draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van het Platform.

Artikel 7 • Intellectuele eigendom

De integrale inhoud van het Platform is, met inbegrip van o.a. merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden, … beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Trixxo is de enige eigenaar van deze eigendomsrechten en op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen.

Artikel 8 • Privacy

Inzake haar privacybeleid verwijst Trixxo naar de Privacy Statement die onder aan deze pagina vermeld staat.

De Gebruiker aanvaardt dat de informatie die zij vrijwillig verstrekt, op welke wijze dan ook, kan en zal gebruikt worden in overeenstemming met deze Privacy Statement.

Artikel 9 • Wijzigingen

9.1. Trixxo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website en op het Platform aan te vullen, aan te passen of te wijzigen zonder de Gebruiker hiervan voorafgaand in kennis te stellen.

9.2. Trixxo mag op elk moment aanvullingen aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen doorvoeren, verbeteringen aanbrengen en om het even welke andere veranderingen aanbrengen aan het Platform zelf en aan de werking en het gebruik er van.

9.3. Door de toegang tot of het gebruik van het Platform voort te zetten nadat Trixxo een wijziging heeft aangebracht geeft de Gebruiker aan dat zij de gewijzigde voorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat.

Artikel 10 • Toepasselijk recht en rechtsmacht

10.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Trixxo en de Gebruiker zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

10.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER

Artikel 1 • Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat gemaakt wordt van het elektronisch platform inzake deeleconomie (hierna “het Platform”) toegankelijk via de website

trixxo.staging.wpengine.com, eigendom van en beheerd door Trixxo EXXTRA NV, met maatschappelijke zetel te Groenstraat 6, 3730 Hoeselt, ondernemingsnummer 0807.261.417 (hierna “Trixxo”).

1.2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Trixxo en de Opdrachtgever.

Er kan enkel uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Door de toegang tot of het gebruik van het Platform, op welke manier dan ook, bevestigt de Opdrachtgever de huidige algemene voorwaarden, inclusief de polisvoorwaarden, te hebben ontvangen, gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee.

Artikel 2• Definities

2.1. “Account”: Geheel van informatie dat door een Gebruiker wordt verstrekt en/of geüpload op het Platform of dat op het Platform wordt opgeslagen ten gevolge van het gebruik ervan (o.a. historieken, betalingsinformatie, …). De loutere aanmaak van een Account op het Platform is gratis.

2.2. “Gebruiker”: Een natuurlijke persoon die zich als Opdrachtgever of Klusser op het Platform geregistreerd heeft.

2.3. “Opdrachtgever”: Gebruiker die opdrachten op het Platform plaatst of diensten door Klussers op het Platform aangeboden afneemt.

2.4. “Klusser”: Gebruiker die opdrachten op het Platform geplaatst aanneemt of diensten op het Platform aanbiedt.

2.5. “Platform”: Online platform zoals bedoeld in de Programmawet van 1 juli 2016 waarvan Gebruikers gebruik maken voor het plaatsen van opdrachten en/of het aanbieden van diensten.

2.6. “Werkuur”: Elke zestig (60) minuten die door de Klusser werden gepresteerd voor het leveren van Diensten aan de Opdrachtgever.

2.7. “Uurtarief”: De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen per gepresteerd Werkuur door de Klusser. Dit tarief wordt voorgesteld door de Klusser. De aanvaarding van dar Uurtarief door de Opdrachtgever brengt een overeenkomst tussen de Klusser en de Opdrachtgever tot stand.

2.8. “Servicekost”: Vergoeding die Trixxo aanrekent aan de Opdrachtgever voor haar tussenkomst inzake het in contact brengen van Opdrachtgever en Klusser. Het gaat om een vergoeding per uur dat gepresteerd wordt door de Klusser. De Servicekost is gelijk aan 10 % van het Uurtarief, met een minimum van 1,00 EUR/u (excl. btw). Deze kost kan eenzijdig aangepast worden door Trixxo.

2.9. “Administratiekost”: Bijkomende Kost die wordt aangerekend aan de Gebruiker die opteert voor niet-digitale facturatie/communicatie. Deze kost is gelijk aan 1,00 EUR (excl. btw) per brief.

Artikel 3 • Het Platform

3.1. DOEL

Het Platform strekt ertoe een ontmoetingsplaats te creëren voor Opdrachtgevers die op zoek zijn naar Klussers voor het uitvoeren van allerlei taken (hierna de “Diensten”), o.a.:

 • klein tuinonderhoud;
 • kleine herstellingen en klusjes in en rond het huis;
 • hulp bij administratie;
 • hulp bij ICT-problemen;
 • gezelschap en inslapen bij ouderen;
 • huisdierenoppas;
 • hulp bij koken.

Trixxo staat enkel in voor het in contact brengen van partijen, waarbij een Klusser wordt voorgesteld aan een Opdrachtgever op verzoek van deze laatste. Middels het Platform komt er een overeenkomst tot stand tussen de Klusser en de Opdrachtgever aangaande de te leveren prestaties.

De Opdrachtgever mag enkel gebruik maken van het platform voor het laten leveren van prestaties voor zover hij dit doet in de hoedanigheid van particulier die niet handelt in het kader van een beroepswerkzaamheid. Eventuele schade die Trixxo zou lijden ten gevolge van de niet-naleving van die voorwaarde is ten laste van de Opdrachtgever.

3.2. GEBRUIK EN WERKING

3.2.1. Gebruik van het Platform is enkel toegestaan aan natuurlijke personen van minstens 18 jaar die de handelingsbekwaam zijn.

3.2.2. De Opdrachtgever kan enkel gebruik maken van het Platform na registratie en het aanmaken van een Account.

3.2.3. De Opdrachtgever staat zelf in voor de geheimhouding van de logingegevens van haar Account. Deze gegevens mogen niet met derden worden gedeeld.

3.2.4. Voor zo ver het Platform het toestaat, kan de Opdrachtgever de informatie in haar Account op elk gewenst ogenblik bijwerken, onverminderd haar verplichtingen conform artikel 4.

3.2.5. Gebruikers worden geacht de regelgeving te kennen die van toepassing is op de opdrachten die zij op het Platform plaatsen of via het Platform uitvoeren. In geval van twijfel dienen zij zich hieromtrent te informeren.

Gebruikers zijn verplicht om:

 • de toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten op het Platform en m.b.t. de opdrachten na te leven, in het bijzonder de eventuele toepasselijke fiscale wetgeving;
 • de huidige voorwaarden zoals opgesteld door Trixxo na te leven;
 • zich respectvol te gedragen tegenover andere Gebruikers, zowel op het Platform als tijdens de uitvoering van de opdracht;
 • zich te onthouden van taalgebruik dat als ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren.

Indien Trixxo het nodig acht kan zij informatie die door een Gebruiker geüpload werd zonder enige of voorafgaande kennisgeving verwijderen.

Trixxo heeft terzake als enige de volledige vrijheid van beoordeling.

3.2.6. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat zij als enige verantwoordelijk is voor de gebruikersinformatie en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van deze informatie op het Platform.

3.2.7. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat zij geen gebruikersinformatie zal plaatsen of uploaden op het Platform die:

 • inhoud bevat waarvan het wettelijk niet toegelaten is om deze te bezitten, te publiceren, te posten of te uploaden;
 • wettelijk niet toegelaten zou zijn voor Trixxo om te gebruiken of te bezitten in het kader van de werking het Platform.
3.3. BEPERKING/BEËINDIGING GEBRUIK

3.3.1. Trixxo is steeds gerechtigd de toegang tot het Platform te weigeren aan personen, zonder dat zij hiertoe enige motivering dient te verstrekken.

In dergelijk geval kan Trixxo dan ook op geen enkele manier enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.3.2. Indien kosten die het gebruik van het Platform met zich meebrengt eenzijdig door Trixxo worden verhoogd, kan de Opdrachtgever het gebruik van de diensten van de Klusser en/of het gebruik van het Platform beëindigen, zonder dat zij hiervoor enige vergoeding verschuldigd zal zijn aan Trixxo.

3.3.3. Wenst de Opdrachtgever om enige andere reden dan vermeld in artikel 3.3.2. het gebruik van het Platform te beëindigen en haar Account ervan te verwijderen, kan zij dit per e-mail naar exxtra@trixxo.be melden aan Trixxo.

De Account en de persoonlijke informatie van de Opdrachtgever zullen door Trixxo binnen een termijn van maximum één (1) maand en in overeenstemming met huidige voorwaarden van het Platform worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens die Trixxo dient te bewaren om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

3.3.4. Indien de Gebruiker, de huidige voorwaarden, andere overeengekomen afspraken of de toepasselijke wetgeving overtreedt, kan Trixxo, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling diens Account tijdelijk buiten werking stellen of verwijderen zonder dat zij hiervoor enige vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

Bovendien behoudt Trixxo zich in dergelijke gevallen het recht voor een gerechtelijke procedure te starten teneinde de vergoeding van de door haar geleden schade te bekomen en/of strafklacht neer te leggen.

Naast hetgeen in deze voorwaarden wordt verboden, mogen onder meer de volgende handelingen niet worden gesteld:

 • het Platform gebruiken om enige vorm van spam, ongevraagde commerciële of niet-commerciële informatie te e-mailen of een ander soortgelijk gedrag;
 • het Platform te gebruiken om een virus te verspreiden;
 • het Platform gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • het Platform kopiëren, aanpassen, wijzigen, ter beschikking stellen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op om het even welke wijze.

Trixxo behoudt zich het recht voor om ongepaste of illegale activiteiten te doen staken en te melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met alle overheden en gerechtelijke instanties bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit het vrijgeven van persoonlijke informatie van Gebruikers vereist.

Artikel 4 – Verplichtingen Klusser

4.1. De Klusser bevestigt dat hij uitsluitend correct informatie verschaft bij de aanmaak van zijn Account. Bovendien is de Klusser er toe gehouden zijn Account up-to-date te houden.

4.2. Op zijn profiel moet de Klusser correcte gegevens opgeven, zoals zijn volledige identiteit en zijn actieve contactgegevens.

Ingeval de informatie die de Klusser aan Trixxo verstrekt niet waarachtig is, kan Trixxo de kwaliteit van haar dienstverlening niet optimaliseren.

4.3. De Klusser zal de Werkuren die hij presteert in het kader van een opdracht voor een Opdrachtgever registreren via het Platform.

4.4. De Klusser verklaart nooit rechtstreekse betalingen te zullen aanvaarden van de Opdrachtgever.

4.5. De Klusser zal de gevraagde opdracht(en) enkel uitvoeren indien hij van mening is dit te kunnen doen in veilige omstandigheden.

4.6. Indien de Klusser enige opdracht uitvoert waarbij hij instaat voor vervoer, garandeert de Klusser dat hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om dergelijk occasioneel vervoer te organiseren, o.a. beschikken over een geldig rijbewijs, beschikken over de nodige verzekeringen voor het voertuig e.d.

Ter zake draagt de Klusser als enige de verantwoordelijkheid. Indien Trixxo hieromtrent met enige vordering geconfronteerd zou worden, zal de Klusser Trixxo dan ook integraal vrijwaren en dit op eerste verzoek.

4.7. Indien de Klusser een door hem aanvaarde opdracht wenst te annuleren dient hij dit te doen binnen een termijn van 3 dagen voor de overeengekomen aanvang van deze opdracht.

Hiertoe dient de Klusser deze annulering per e-mail rechtstreeks aan Trixxo en de Opdrachtgever te melden.

Indien de annulering door de Klusser niet tijdig gebeurd is, draagt de Klusser als enige de verantwoordelijkheid. Indien Trixxo hieromtrent met enige vordering geconfronteerd zou worden, zal de Klusser Trixxo dan ook integraal vrijwaren en dit op eerste verzoek.

In geval van betwisting dient de Klusser het bewijs van tijdige mededeling van de annulering aan Trixxo en de Opdrachtgever voor te leggen.

Artikel 5 – Prijsbepaling en betaling

5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, en exclusief btw (voor zover er btw verschuldigd is).

Trixxo behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Trixxo kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van btw., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

5.2. Uiterlijk 7 kalenderdagen na de via tussenkomst van het Platform geleverde prestaties worden alle door de Klusser gepresteerde Werkuren verzameld en aan de respectievelijke Opdrachtgever(s) gefactureerd, vermeerderd met de Servicekost ten laste van de Opdrachtgever en desgevallend vermeerderd met de Administratiekost ten laste van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever beschikt over een termijn van twee werkdagen na de geplande prestatie door de Klusser om Trixxo op de hoogte te brengen van het feit dat de prestatie niet zou hebben plaatsgevonden of dat de prestatie niet het aantal geplande Werkuren bedroeg. Trixxo zal dit in dat geval onderzoeken na overleg met de Klusser en de Opdrachtgever.

Bij gebrek aan dergelijke melding binnen die termijn van twee werkdagen wordt de prestatie geacht te hebben plaatsgevonden zoals gepland via het Platform.

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Trixxo, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen

De Opdrachtgever voldoet de facturen rechtstreeks aan Trixxo binnen de betalingstermijn van zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De Opdrachtgever kan de facturen niet betwisten op basis van het feit dat een prestatie verricht door de Klusser niet aan de door de Opdrachtgever gestelde kwaliteitsvereisten voldeed. De facturen worden opgesteld op basis van het aantal Werkuren, zonder dat Trixxo enige garantie biedt of aansprakelijkheid aanvaardt voor de kwaliteit van de geleverde diensten via tussenkomst van het Platform.

5.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR per factuur.

5.4. In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Bovendien behoudt Trixxo zich in dergelijk geval het recht voor de Account van de Opdrachtgever tijdelijk buiten werking te stellen en slechts opnieuw te activeren na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen.

5.5. De Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Trixxo.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het volledige risico voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van het Platform, de opdrachten die zij uitvoert of laat uitvoeren en het contact dat zij, op welke manier dan ook, heeft met andere Gebruikers van het Platform integraal bij de Gebruiker zelf berust.

Trixxo kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van het Platform, de in navolging van dit gebruik afgesloten overeenkomsten en/of uitgevoerde opdrachten.

In elk geval en zonder afbreuk toe doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Trixxo jegens iedere Gebruiker beperkt tot 150 euro, voor zover schade, fout en causaal verband zijn bewezen.

6.2. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat, conform artikel 4.5., de verantwoordelijkheid inzake de veilige werkomstandigheden voor het uitvoeren van de opdracht(en) integraal bij haar berust.

Indien Trixxo terzake met enige aansprakelijkheidsvordering zou worden geconfronteerd, zal de Opdrachtgever haar dan ook integraal vrijwaren en dit op op eerste verzoek.

6.3. Zonder afbreuk te doen aan punt 6.1. en 6.2. heeft Trixxo verschillende verzekeringspolissen afgesloten om de Gebruiker te verzekeren tegen de mogelijke risico’s verbonden aan de uitvoering van een opdracht die tot stand is gekomen door tussenkomst van het Platform. De Gebruiker die opdrachten uitoefent of laat uitoefenen die niet conform de polisvoorwaarden zijn kunnen geen aanspraak maken op de tussenkomst van de verzekeraar van Trixxo.

6.4. Trixxo biedt bovendien geen garanties m.b.t. de (foutloze) werking van het Platform, doch tracht dit in de mate van het mogelijke wel te faciliteren.

Voorts kan Trixxo geen garanties geven dat het Platform vrij zouden zijn van mogelijks schadeverwekkende elementen of virussen.

Trixxo draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van het Platform.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

De integrale inhoud van het Platform is, met inbegrip van o.a. merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden, … beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Trixxo is de enige eigenaar van deze eigendomsrechten en op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen.

Artikel 8 – Privacy

Inzake haar privacybeleid verwijst Trixxo naar de Privacy Statement die integraal werd opgenomen op haar website, deze vind je onderaan deze pagina.

De Gebruiker aanvaardt dat de informatie die zij vrijwillig verstrekt, op welke wijze dan ook, kan en zal gebruikt worden in overeenstemming met deze Privacy Statement.

Artikel 9 – Wijzigingen

9.1. Trixxo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website en op het Platform aan te vullen, aan te passen of te wijzigen zonder de Gebruiker hiervan voorafgaand in kennis te stellen.

9.2. Trixxo mag op elk moment aanvullingen aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen doorvoeren, verbeteringen aanbrengen en om het even welke andere veranderingen aanbrengen aan het Platform zelf en aan de werking en het gebruik er van.

9.3. Door de toegang tot of het gebruik van het Platform voort te zetten nadat Trixxo een wijziging heeft aangebracht geeft de Gebruiker aan dat zij de gewijzigde voorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en rechtsmacht

10.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Trixxo en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

10.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.

Privacy reglement:

We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door TRIXXO EXXTRA NV met maatschappelijke zetel te Groenstraat 6, 3730 Hoeselt, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0807.261.417.

Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres exxtra@trixxo.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

2.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen:

2.2. Wat u ons vertelt kan worden verwerkt:

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie heeft TRIXXO EXXTRA bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die TRIXXO EXXTRA opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd.

Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom TRIXXO EXXTRA deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met TRIXXO EXXTRA: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluiten met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.

Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van uitwisseling met het oog op het in contact brengen van een (kandidaat-)klusser en een (kandidaat)-klant.

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.

– Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.

Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.

4. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen, die niet behoren tot de TRIXXO-groep.

TRIXXO EXXTRA verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen de TRIXXO-groep, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers:

– Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning

– ICT-dienstverleners

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken.

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijv. voor facturen is dit 7 jaar.

6. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen?

6.1. U kunt uw gegevens inkijken

Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.

TRIXXO EXXTRA zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

6.2. U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

6.3. U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

6.4. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.

Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

6.6. U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt.

Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld.

6.7. U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.

Bovendien melden we u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.

Algemene Voorwaarden

Kunnen wij jou helpen?

Wij helpen je graag verder met vragen over de algemene voorwaarden!

CONTACTEER ONS